Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny firmy mieści się przy ulicy Hutniczej 5-9 w kompleksie innych budynków, które nie są ze sobą połączone. Wejście do budynku głównego znajduje się na poziomie zerowym w stosunku do chodnika. Brak jest schodów, które utrudniałyby wejście.
  Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest ograniczony do parteru budynku głównego. Jest możliwość obsługi niepełnosprawnego na parterze.
  Wejście do pozostałych budynków odbywa się po schodach (od 2 do 4).
 2. Budynki są jedno lub dwupiętrowe. Brak jest wind w budynkach. Na ciągach komunikacyjnych w budynkach nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń.
  Brak jest toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych
 3. Brak jest dodatkowych wejść z pochylniami. Budynki nie posiadają dźwigów osobowych
 4. Na parkingu przed budynkiem jest możliwość zaparkowania samochodem na miejscu dla gości. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 5. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika mogą wejść do budynku
 6. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

do góry