Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA (dalej również Spółka) jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz.2176).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Sposób dostarczenia wniosku:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:
  Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna,

  ul. Hutnicza 5-9,
  42-600 Tarnowskie Góry;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej w siedzibie Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA w Tarnowskich Górach;
 • przesłać na numer fax: +48 32 736 50 01;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry